Prečo je dôležité rozvíjať ľudský kapitál?

Ľudská práca je pre rozvoj ekonomiky nevyhnutná. Tvorí jeden zo základných výrobných faktorov. Ak chceme dosiahnuť hospodársky rast musíme viac investovať do vzdelania a kvality ľudských zdrojov.

zručnbost

Čo to vlastne ľudský kapitál je?
Tvoria ho jednak teoretické znalosti, praktické zručnosti, ale aj vrodené predpoklady a schopnosti jedincov, ktoré im umožňujú vykonávať určitý druh práce. Zvyšovaním kvality ľudských zdrojov sa zamestnanci stávajú produktívnejší a schopní dosahovať lepšie pracovné výkony. V dnešnej dobe sa čoraz dôležitejším stáva rozvoj tzv. mäkkých zručností (soft skills). Ide o schopnosti ako napríklad kriticky myslieť, schopnosť prijať zodpovednosť, prezenčné a organizačné schopnosti, tímovú prácu prípadne schopnosť empatie a sebareflexie a pod. Ich opakom sú tzv. tvrdé zručnosti (hard skills), medzi ktoré patria odborné zručnosti a odborná kvalifikácia.

Stále väčšie množstvo zamestnávateľov požaduje od uchádzačov o prácu práve mäkké schopnosti. Ich rozvoju dopomáhajú rôzne tréningy a kurzy, ktoré sú zamerané na rozvoj určitých soft skills jednotlivcov. Napriek rastúcej digitalizácie a nastupujúcich nových technológií sú kvalitné ľudské zdroje kľúčom k úspešnému hospodárskemu rastu krajiny. Preto by malo byť nie len z pohľadu jednotlivcov, ale aj štátu dôležité dbať na kvalitné vzdelávanie. Pre štát je však investovanie do vzdelávania beh na dlhú trať, keďže jeho výsledky sa nedostavia ihneď. To je častokrát aj dôvodom, prečo to pre mnoho vlád nie je lákavým odvetvím. Väčšina z nich preferuje investovanie do odvetvií, ktoré sú ziskovejšie a umožňujú rýchlejšiu návratnosť vynaložených investícií.

finance

Avšak potreba kvalifikovanej pracovnej sily bude v ekonomike štátov stále aktuálna. Skutočnosť, že digitálne technológie nedokážu plne nahradiť ľudský kapitál spôsobuje neustály tlak na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva najmä v rozvinutých ekonomikách sveta. Dôležitou formou je tiež celoživotné vzdelávanie. Pri neustálych zmenách v inováciách a ekonomických odvetviach je nevyhnutnosťou priebežné dovzdelávanie sa a nadobúdanie nových vedomostí v oblastiach, ktoré sa rýchlo vyvíjajú a menia doslova zo dňa na deň. Je dôležité si uvedomiť, že zvyšovanie kvality ľudských zdrojov neprináša výhody len pre jednotlivcov, ale dopomáha k rastu celej ekonomiky krajiny.